Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Bezwaarschrift gemeentebelastingen

Wanneer u als belastingplichtige niet akkoord gaat met het u toegestuurde gemeentelijke aanslagbiljet, kunt u – of uw vertegenwoordiger – bezwaar aantekenen tegen de heffing door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift.

Hoe indienen?

Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift schriftelijk – d.i. per gewone brief – ingediend worden, geadresseerd aan het college van burgemeester en schepenen, Louis Marcelisstraat 134, 1970 Wezembeek-Oppem. In uitvoering van het decreet van de Vlaamse Raad van 30 mei 2008, heeft het college in zitting van 16 december 2008 expliciet het gebruik van een duurzame drager – fax of e-mail – voor het indienen van het bezwaarschrift uitgesloten.
Binnen 15 kalenderdagen krijgt u van de gemeente per brief een ontvangstmelding. Opmerking: de ontvangstmelding is geen erkenning van de geldigheid van uw bezwaarschrift, noch van de indiening binnen de wettelijke termijn.
U kunt hier een model voor een bezwaarschrift downloaden.

Wanneer indienen?

Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag (deze datum staat vermeld op het aanslagbiljet). Bij contante belastingen begint de bezwaartermijn te lopen vanaf het ogenblik van de contante inning.

Wat moet er vermeld worden in het bezwaarschrift?

  • De volledige identiteit en het adres van de belastingplichtige
  • De aard van de belasting, het dienstjaar en het kohierartikel (deze gegevens vindt u op het aanslagbiljet)
  • De motivatie van het bezwaar, eventueel met bewijsstukken
  • Indien u gehoord wilt worden, dan moet u dit uitdrukkelijk vragen in het bezwaarschrift
  • Datum en handtekening

Hoorzitting

Indien u in uw bezwaarschrift gevraagd hebt om gehoord te worden, zal het college van burgemeester en schepenen u de datum van de hoorzitting meedelen, evenals de dagen en uren waarop u uw dossier kunt raadplegen. Tijdens de hoorzitting kunt u dan uw argumenten uiteenzetten.

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen doet – binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift – uitspraak over uw bezwaar door middel van een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt u per aangetekende brief ter kennis gebracht.

Beroepsprocedure

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van het college, kunt u hiertegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is ingediend, is de beslissing van het college van burgemeester en schepenen onherroepelijk

Contact
Dienst Financiën

Financieel beheerder
Diensthoofd Financiën

Herman Jacobs

( 02 783 12 27
7 02 783 12 51Boekhouder

Martine Gheyselinck

(
02 783 12 62
martine.gheyselinck
@wezembeek-oppem.be


Administratief medewerkers

De Brue Chantal
( 02 783 12 28


Jansen Anita
( 02 783 12 33


Openingsuren

Dienst Financiën
Maandag en donderdag van 9u.00 tot 11u.00

Gemeenteontvanger
Na afspraak

Adres

Gemeentebestuur
Wezembeek-Oppem
Dienst Financiën

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem


Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV