Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Adoptie

Wie kan een kindje adopteren?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?

Waar moet je je aanmelden voor een adoptie ?

Wat gebeurt er met het adoptievonnis in de gemeente?

Wat zijn de gevolgen van een adoptie ?

Kan een adoptie eindigen?

Kan je een adoptiepremie krijgen?Wie kan een kindje adopteren?


 

 • één enkele persoon
 • twee echtgenoten
 • twee samenwonenden


De samenwonenden mogen niet verbonden zijn door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap die leidt tot een huwelijksverbod waarvan de Koning geen ontheffing kan verlenen.

Samenwonenden zonder verklaring van wettelijke samenwoning moeten minstens drie jaar permanent samenwonen om samen te kunnen adopteren.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen ?Iedereen die een kind wenst te adopteren moet bekwaam zijn om te adopteren.
De adoptant of de adoptanten moet(en) de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde.

Het volstaat echter de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en ten minsten 10 jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende van de adoptant.
Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van de indiening van het verzoekschrift.
Personen ouder dan 18 jaar kunnen niet ten volle geadopteerd worden.

Bijkomende zaken

 

 • Je moet de procedure volgen via de Vlaamse Centrale Autoriteit (uitz.: voor de adoptie van een meerderjarige kan je rechtstreeks een verzoek indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg)
 • Je moet het voorbereidingsprogramma volgen
 • Je moet bekwaam en geschikt verklaard worden door de jeugdrechter
 • Indien je niet beschikt over de Belgische nationaliteit moet je ook voldoen aan de voorwaarden van het land waarvan je onderdaan bent
 • Je moet voldoen aan de bijkomende voorwaarden die eventueel worden opgelegd door het land van herkomst van het kind en die vooral betrekking hebben op de leeftijd van de adoptant, de burgerlijke staat en de gezinssamenstelling


 

Waar moet je je aanmelden voor een adoptie ?


Voor adopties van minderjarigen die niet via een adoptiedienst verlopen (o.a. stiefouder- of partneradoptie) moet je je inschrijven bij de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie.

Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
 
( 02 533 14 76 of 77Indien je kiest voor een zelfstandige buitenlandse adoptie dan moet je een inlichtingendossier samenstellen voor de Vlaamse Centrale Autoriteit. Je laat dan vooraf een kanaalonderzoek uitvoeren. D.w.z. dat een buitenlands contact eerst grondig wordt onderzocht om er zeker van te zijn dat de adoptie legaal en in het belang van het kind zal plaatsvinden.

Voor de adoptie van een meerderjarige hoef je je niet aan te melden bij de Vlaamse Centrale Autoriteit en kan je voor een gewone adoptie rechtstreeks een verzoekschrift indienen bij de griffie van de rechbank van Eerste Aanleg.

Wat zijn de gevolgen van een adoptie ?

 

In België bestaan twee soorten adoptie :

 • de gewone adoptie
 • de volle adoptie


 

Gewone adoptieDe band van verwantschap die uit de adoptie ontstaat, strekt zich uit tot de afstammelingen van de geadopteerde.

Het gaat om:

 • de naam
 • verplichting tot onderhoud
 • erfrecht
 • huwelijksbeletselen

 

De adoptant heeft de rechten van het ouderlijk gezag ten aanzien van de geadopteerde. De band met de oorspronkelijke familie wordt niet volledig verbroken. De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden bepaalde rechten en plichten in zijn oorspronkelijke familie:

 • huwelijksbeletselen
 • erfrechtIn bepaalde omstandigheden wordt het mogelijk een gewone adoptie om te zetten in een volle adoptie.
In geval van uitzonderlijke en gewichtige redenen kan een adoptie worden herroepen door de jeugdrechtbank of door de rechtbank van eerste aanleg. Het verzoek tot herroeping van de adoptie kan uitgaan van de adoptant, de adoptanten of van één van hen, van de geadopteerde of van de procureur des konings. Door herroeping worden alle gevolgen behalve de huwelijksbeletselen ongedaan gemaakt.

Volle adoptie
 

 • De volle adoptie verleent aan het kind en zijn afstammelingen een staat met dezelfde rechten en verplichtingen, als ware het een kind geboren uit de adoptant of uit de adoptanten.
 • De band met de oorspronkelijke familie wordt verbroken met uitzondering van de huwelijksbeletselen, registratie- en successierechten en omgangsrecht van de oorspronkelijke grootouders.
 • De geadopteerde krijgt de naam en de nationaliteit van de adoptant(en)
 • De volle adoptie kan niet herroepen worden

 

Kan een adoptie eindigen?


Een adoptievonnis kan nooit nietig verklaard worden. Bovendien heeft een buitenlandse beslissing tot nietigverklaring van een adoptie in België geen gevolgen.
Indien er echter voldoende aanwijzingen zijn dat de adoptie tot stand is gekomen ten gevolge van de ontvoering van of handel in kinderen zal de herziening van het adoptievonnis gevorderd worden.

Bij een gewone adoptie kan de oorspronkelijke ouder van de minderjarige geadopteerde de jeugdrechtbank verzoeken het kind opnieuw onder zijn ouderlijk gezag te plaatsen wanneer de adoptant overleden is of indien de gewone adoptie om belangrijke redenen (foutief gedrag van of onmogelijke samenleving met de adoptant) wordt herroepen.
Daar de volle adoptie onherroepelijk is zal de voogdij in voornoemd geval openvallen.
De vaststelling van de afstamming van de geadopteerde t.o.v. de adoptant maakt tevens een einde aan de adoptie.

Kan je een adoptiepremie krijgen?


Een gemeentelijke adoptiepremie wordt automatisch uitgereikt wanneer wordt voldaan aan onderstaande voorwaarden:

 • Op de datum van overschrijving in het register van de burgerlijke stand dient de geadopteerde minderjarig te zijn.
 • Op de datum van overschrijving in het register van de burgerlijke stand dient de adoptant of, in voorkomend geval zijn/haar echtgeno(o)t(e) minstens één jaar in de gemeente te wonen.

 
 

 

 


 

Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

(  02/783 12 11
7 02/783 12 53

Johan Pierlé

( 02 / 783 12 13


Openingstijden

Elke werkdag van 8u30 tot 11u45
Op donderdag ook open van 15u tot 18u45
(dienst vreemdelingen - enkel op afspraak)

Nuttige adressen
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV