Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Overlijden

Wat doe je als iemand overlijdt?

Wie doet de aangifte van het overlijden?

Wanneer doe je de aangifte van het overlijden?

Welke documenten moet je voorleggen bij de aangifte van het overlijden?

Wie stelt de overlijdensakte op?

Waar kan je uittreksels uit de overlijdensakte bekomen en wat kosten ze?

Hoe wordt de lijkbezorging georganiseerd?

Welke instellingen moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden?

Hoe kan je de nalatenschap verwerven?Wat doe je als iemand overlijdt?

 
Indien iemand overlijdt dien je onmiddellijk een arts te verwittigen (of de dienst 100) om het overlijden te laten vaststellen. Indien het een onnatuurlijke dood (o.a. ongeval, zelfmoord, gewelddaad) betreft moet je tevens de politie (02/766.18.00 of de dienst 101) verwittigen om een proces-verbaal te laten opstellen dat zal overgemaakt worden aan de procureur des Konings te Brussel.
Elk overlijden te Wezembeek-Oppem moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van onze gemeente.


Wie doet de aangifte van het overlijden?

 
Meestal zal het een begrafenisondernemer zijn die zich belast met de taak van aangifte.
Wettelijk kan iedereen een overlijden aangeven. Familieleden of kennissen kunnen echter het best inlichtingen verschaffen over de identiteit van de overledene.

Wanneer doe je de aangifte van het overlijden?

 
Zo snel mogelijk, m.a.w. de eerste dagen na de vaststelling van het overlijden.

Welke documenten moet je voorleggen bij de aangifte van het overlijden?

 

 • het medisch attest ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
 • de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene
 • het huwelijksboekje van de betrokkene of van de ouders indien ongehuwd
 • een attest met de laatste wilsbeschikking betreffende de wijze van lijkbezorging (afgeleverd door de dienst burgerlijke stand van de laatste woonplaats)
 • de toelating tot begraven van de gemeente of stad waar de overledene wenst te worden begraven indien de overledene niet begraven wordt in de gemeente of stad van overlijden.
 • voor crematie : een aanvraag tot crematie en een bijkomend medisch attest van de beëdigde arts van de burgerlijke stand indien de behandelende arts of de arts die het overlijden heeft vastgesteld vermeldt dat het overlijden te wijten is aan een natuurlijke oorzaak.  Indien de geneesheer verklaart dat het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak wordt het dossier rechtstreeks aan de procureur des Konings bezorgd.

 

Het dossier wordt eveneens aan de procureur des Konings bezorgd indien de beëdigde geneesheer vaststelt dat het overlijden te wijten is aan een gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen oorzaak.

Wie stelt de overlijdensakte op?

 
De ambtenaar van de burgerlijke stand bij wie de aangifte werd gedaan stelt de overlijdensakte op en stuurt een afschrift naar de dienst burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene. Het overlijden zal vermeld worden in de bevolkingsregisters.

Waar kan je uittreksels uit de overlijdensakte bekomen en wat kosten ze?

 
Uittreksels uit de overlijdensakte kan je bekomen in de dienst burgerlijke stand van de plaats van aangifte van het overlijden.
Deze hebben de nabestaanden nodig om een aantal officiële instellingen op de hoogte te brengen.
Uittreksels op zegel kosten 3 euro. Ongezegelde uittreksels zijn gratis.

Hoe wordt de lijkbezorging georganiseerd?

 
Indien de overledene in Wezembeek-Oppem wordt begraven moet het tijdstip en de wijze van lijkbezorging medegedeeld worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand te Wezembeek-Oppem.
De wijze van lijkbezorging wordt gekozen door de langstlevende echtgeno(o)t(e) of de bloedverwanten tenzij de overledene zelf zijn wil geuit heeft. Dit kon mondeling, in een eigenhandig of notarieel testament of via de gemeentelijke registratie in het rijksregister.
Voor de locatie van de begraafplaats en de verschillende mogelijkheden van lijkbezorging kan u contact opnemen met de dienst Burgerzaken op het nummer 02/783.12.31.

Welke instellingen moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden?

 
financiële instellingen

Elke financiële instelling waar de overledene of zijn huwelijkspartner was aangesloten moet van het overlijden worden ingelicht. De persoonlijke rekeningen van de overledene worden geblokkeerd. Kluizen worden verzegeld en alle volmachten vervallen automatisch. De echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner kan wel beschikken over de helft van de tegoeden op gezamenlijke rekeningen of rekeningen in overdeeldheid met een maximum van 5000 euro. De andere erfgenamen kunnen zich wenden naar het bevoegde successiekantoor of notaris om de nodige attesten of akten te bekomen. In geen geval moet men nog naar de vrederechter voor een akte van bekendheid.

de werkgever

De werkgever of de instelling die aan de betrokkene een vervangingsinkomen uitbetaalt, moet onmiddellijk verwittigd worden door middel van een overlijdensakte.
Er zal nagegaan worden of alle lonen en vergoedingen waar de overledene recht op had werden uitbetaald.

pensioendienst

Je hebt recht op een overlevingspensioen dat binnen de twaalf maanden na het overlijden door de langstlevende echtgeno(o)t(e) of een gemachtigde dient aangevraagd te worden in de dienst burgerzaken van je woonplaats.
Het overlevingspensioen moet niet aangevraagd worden indien de overledene reeds een rustpensioen ontving of een pensioenaanvraag heeft ingediend. In dit geval bezorg je best een uittreksel van de overlijdensakte aan de Rijksdienst voor Pensioenen (Zuidertoren te 1060 Brussel) binnen de twaalf maanden na het overlijden.
Indien de overledene al dan niet gepensioneerd ambtenaar was kan het overlevingspensioen aangevraagd worden via de administratie waar de overledene laatst werkte.

belastingsdienst


Je bent wettelijk verplicht om een aangifte van nalatenschap in te dienen tenzij je een bewijs van verwerping van de nalatenschap van de rechtbank van eerste aanleg hebt.  Deze aangifte moet gebeuren binnen de vijf maanden na het overlijden tenzij je uitstel vraagt aan het bevoegde kantoor van de ontvanger van registratie en domeinen.  Je kan ook een notaris raadplegen met het oog op deze aangifte.  De aangifte wordt ingediend in het kantoor van de ontvanger van de registratie en domeinen van het rechtsgebied waar de overledene het laatst verbleef.  Indien echter de overledene in de periode van vijf jaar voor het overlijden in verschillende gewesten woonde (Vlaamse, Waalse of Brusselse hoofdstedelijke gewest), is het kantoor van het gewest waar de overledene het langst verbleef bevoegd.

De aangifteformulieren kan je gratis verkrijgen in het registratiekantoor waar je ook terecht kan voor inlichtingen (Overijse, Terhulpensesteenweg 16, 3090 Overijse, tel.: 02/769.23.76).

Aan de hand van deze gegevens worden de te betalen sucessierechten berekend die verschillen volgens de omvang van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen de overledene en zijn erfgenamen.
Meer informatie kan je ook vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm.

ziekenfondsen en andere verenigingen

Indien een uittreksel uit de overlijdensakte en een factuur van de begrafeniskosten ingediend worden bij het ziekenfonds kan je een vergoeding bekomen.
De meeste vakbonden voorzien eveneens een vergoeding voor begrafeniskosten.

verzekeringsmaatschappijen

Het overlijden kan recht geven op de uitbetaling van een kapitaal aan de begunstigde. Je contacteert hiervoor best je verzekeringsagent of –maatschappij.

andere diensten en instellingen

Kinderbijslagfonds, nutsmaatschappijen, post, huiseigenaar, instellingen of verenigingen van lidmaatschappen en abonnementen, notaris (eventueel testament).

Hoe kan je de nalatenschap verwerven?

 
Om de nalatenschap te verkrijgen moet de hoedanigheid als wettig erfgenaam bewezen worden via :

-een erfrechtverklaring : voor tegoeden van minder dan 744 euro.
Deze kan je verkrijgen in de dienst burgerzaken. Je moet wel de volgende documenten meebrengen :
bankattest, overlijdensakte, identiteitskaart, bewijs van verwantschap met de overledene (huwelijksboekje of uittreksel uit de geboorte- of huwelijksakte),  schenkingsakte of testament.

- een akte van bekendheid : voor tegoeden van meer dan 744 euro.
Deze wordt opgesteld door de vrederechter of een notaris na het overhandigen van de volgende documenten:
overlijdensakte, huwelijksboekje, huwelijkscontract, lijst met de erfgenamen (naam, geboortedatum en adres) en opgave van twee getuigen (geen erfgenamen, naam, geboortedatum en adres).  Bij de overhandiging van de stukken wordt een datum afgesproken voor de afgifte van de akte van bekendheid in aanwezigheid van de twee getuigen (Vredegerecht Kraainem, Koningin Astridlaan 370, 1950 Kraainem, tel: 02/7311240)

Eens men door de wet als erfgenaam is aangeduid moet men zijn wil te kennen geven betreffende deze hoedanigheid.
Men heeft dan de volgende mogelijkheden :

 • de erfenis aanvaarden : dan staat men ook met zijn eigen vermogen in voor de schulden van de overledene. Dit vereist geen uitdrukkelijke wilsverklaring
 • de erfenis verwerpen : dan wordt men geen erfgenaam. Men mag dan geen daden stellen waaruit zou kunnen blijken dat je toch als erfgenaam doorgaat (zoals het toeeigenen van persoonlijke goederen van de overledene, het vereffenen van achterstallige facturen, …)
 • de erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving : dan zal men slechts voor de schulden moeten instaan ten belope van de baten.

 

De verwerping en de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving vereisen een uitdrukkelijke wilsverklaring die kan worden gedaan ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement van de laatste woonplaats van de overledene.

Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Diensthoofd burgerzaken

Karmen Middernacht
( 02 / 783 12 31
7 02 / 783 12 53Medewerker burgerlijke stand

Hanane Mazrouh 
( 02/ 783 12 16
 


 

Openingstijden

Elke werkdag : 8u30 - 11u45
Donderdag ook open
van 15u tot 18u45
Dienst vreemdelingen: donderdagnamiddag enkel op afspraak.
Burgerlijke stand: donderdagnamiddag en vrijdag enkel op afspraak.
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV