Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Echtscheiding

Wat is een scheiding ?

Welke zijn de verschillende vormen van echtscheiding ?

Hoe kan je de echtscheiding bekomen ?

Wat zijn de rechtsgevolgen van een echtscheiding ?

Worden buitenlandse echtscheidingen erkend?Wat is een scheiding ?

 

Een echtscheiding is de ontbinding van de huwelijksband tijdens het leven van de echtgenoten onder de voorwaarden en in de gevallen door de wet voorzien en uitgesproken door de rechter.

Een scheiding van tafel en bed verbreekt de huwelijksband niet. De verplichting tot samenwonen, bijstand en getrouwheid worden opgeheven. De plicht tot het verlenen van hulp blijft  echter bestaan. Die scheidingsvorm heeft evenwel steeds de scheiding van goederen tot gevolg.

Het echtscheidingsrecht wordt geregeld door de wet van 27 april 2007 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007.

Welke zijn de verschillende vormen van echtscheiding ?

 

Er zijn drie wettelijke vormen van echtscheiding :

  • de echtscheiding door onderlinge toestemming
  • de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting
  • de scheiding van tafel en bed door onherstelbare ontwrichting


 

Hoe kan je de echtscheiding bekomen ?


 
De echtgenoten kunnen zich eventueel zonder advocaat of notaris rechtstreeks wenden tot de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats of van de woonplaats van de verweerder om een verzoekschrift in te dienen (alleen bij een echtscheiding door onderlinge toestemming is de keuze van de rechtbank van eerste aanleg volledig vrij).

Wat zijn de rechtsgevolgen van een echtscheiding ?

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het huwelijk voltrokken werd (of de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel indien het huwelijk niet in België werd voltrokken) past binnen de maand na de kennisgeving hetvolgende aan :

  • De overschrijving van het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis of - arrest
  • De randmelding naast de huwelijksakte indien deze in België is opgemaakt of overgeschreven
  • De registratie van de vernieuwde burgerlijke stand in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 

Deze kennisgeving van het beschikkend gedeelte gebeurt door de griffie van de rechtbank of het hof binnen de maand nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Na overschrijving geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand daarvan onmiddellijk kennis aan de procureur des Konings bij de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken en de procureur des Konings, houder van het dubbel van het register van de burgerlijke stand. Bovendien moet de ambtenaar van de burgerlijke stand de gemeente van de woonplaats van beide echtgenoten verwittigen en de dienst Vreemdelingenzaken wanneer één of twee vreemdelingen bij de beslissing betrokken zijn.

Bij Bulgaarse of Roemeense onderdanen moet bovendien een uittreksel uit de echtscheidingsakte bezorgd worden aan de provinciegouverneur en bij een tot de Belgische adel behorende persoon een afschrift van de echtscheidingsakte aan de dienst Adel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


Worden buitenlandse echtscheidingen erkend?


Indien in een lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken) een beslissing (door een rechter of bevoegde instantie) wordt genomen tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk wordt deze beslissing meestal en zonder procedure erkend door de ambtenaar van de burgerlijke stand of uitvoerbaar verklaard door de rechter

  • Indien hiertegen volgens de wet van de lidstaat geen rechtsmiddelen meer opstaan,
  • Indien deze niet strijdig is met de openbare orde en indien deze verenigbaar is met een eventuele Belgische beslissing of met een beslissing van een andere staat.
  • Indien de buitenlandse echtscheiding die in kracht van gewijsde is gegaan al dan niet wordt erkend, kan de benadeelde partij of het Openbaar Ministerie hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

 

Bij erkenning van de buitenlandse beslissing dient door de ambtenaar van de burgerlijke stand een kantmelding aangebracht aan een vroegere akte van de burgerlijke stand en/of de nodige wijzigingen aangebracht in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bij niet erkenning moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een aangetekende brief schrijven naar de partijen vermeldende dat ze zich kunnen wenden tot de rechtbank van eerste aanleg.

De geldigheid van een niet-Europese beslissing tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk moet door de ambtenaar van de burgerlijke stand onderzocht worden volgens de bepalingen van artikel 25 en 30 van de wet op het Internationaal Privaatrecht en artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek. Hierbij kan het advies gevraagd worden van de procureur des Konings.

Indien de buitenlandse beslissing niet erkend wordt moet de benadeelde partij via een aangetekende en gemotiveerde brief verwittigd worden zodat deze in beroep kan gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.
De in het buitenland uitgesproken echtscheidingen moeten niet overgeschreven worden om rechtsgeldig te zijn.

Enkel indien een Belgische rechtbank de buitenlandse beslissing uitvoerbaar verklaard moet het beschikkend gedeelte overgeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand, dienen de kantmeldingen aan andere akten te worden aangebracht en aanpassingen te worden uitgevoerd in de bevolkingsregisters.

 

Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Diensthoofd burgerzaken

Karmen Middernacht
( 02 / 783 12 31
7 02 / 783 12 53Medewerker burgerlijke stand

Hanane Mazrouh 
( 02/ 783 12 16
 


 

Openingstijden

Elke werkdag : 8u30 - 11u45
Donderdag ook open
van 15u tot 18u45
Dienst vreemdelingen: donderdagnamiddag enkel op afspraak.
Burgerlijke stand: donderdagnamiddag en vrijdag enkel op afspraak.
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV