Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Huwelijk

Welke zijn de voorwaarden om te mogen huwen?

Waar en wanneer kan je huwen?

Hoe verloopt de procedure?

Wat zijn de gevolgen van het huwelijk?


Welke zijn de voorwaarden om te mogen huwen?

 

Voor Belgen :

Een huwelijk mag aangegaan worden vanaf de leeftijd van 18 jaar tussen twee ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht en niet verbonden door een bepaalde graad van bloed- of aanverwantschap.
Bij minderjarigheid is de toestemming van de jeugdrechtbank vereist.

Voor vreemdelingen :

De wetgeving van het betrokken land wordt gevolgd, voor zover deze niet in strijd is met de Belgische wetgeving. De partner van vreemde nationaliteit zal dan ook via de ambassade of het consulaat moeten bewijzen dat hij/zij voldoet aan de huwelijksvoorwaarden opgelegd door de eigen nationale wetgeving.

Waar en wanneer kan je huwen?

 
Het burgerlijk huwelijk wordt in het openbaar voltrokken in de gemeente of stad waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is in de registers.
De huwelijksdatum wordt bepaald in overleg met de dienst burgerlijke stand. Huwelijken worden afgesloten op donderdag van 18 tot 18.30 uur en op zaterdag van 10 tot 11.30 uur.

Hoe verloopt de procedure?

 
Minimum veertien dagen en maximum zes maanden voor de huwelijksdatum moeten beide huwelijkskandidaten de akte van aangifte handtekenen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Een van de partners kan ook een schriftelijke volmacht geven aan de andere om de huwelijksaangifte alleen te handtekenen.  De handtekening van de volmachtgever moet dan gewettigd worden in zijn/haar gemeente van inschrijving.

De volgende documenten moeten voorhanden zijn alvorens de huwelijksaangifte te kunnen opstellen:

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van beide partners;
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de overlijdens- of echtscheidingsakte(n) van het laatste huwelijk indien één van beide partners voorheen reeds gehuwd was.  Indien men reeds meerdere huwelijken in het buitenland heeft aangegaan moet men voor elk huwelijk een bewijs van ontbinding kunnen voorleggen tenzij het laatste huwelijk in België heeft plaatsgevonden;
 • het bewijs van identiteit met foto van beide partners (bijvoorbeeld: fotokopij van identiteitskaart, paspoort of eventueel van het rijbewijs);
 • een bewijs van woonst van het buitenland van elke partner die niet is ingeschreven in België;voor een partner met vreemde nationaliteit: een bewijs dat men voldoet aan de huwelijksvoorwaarden opgelegd door de eigen nationale wetgeving en een bewijs van ongehuwde staat en nationaliteit indien deze niet is ingeschreven in België in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.  Het bewijs van ongehuwde staat moet ook overhandigd worden indien het een persoon betreft met Belgische nationaliteit die echter reeds een bepaalde tijd is afgeschreven uit de Belgische bevolkingsregisters.

 

Deze documenten dienen van recente datum te zijn. Concreet mogen deze documenten niet ouder zijn dan drie maanden.

De aktes van geboorte, echtscheiding en overlijden worden door de dienst burgerzaken zelf aangevraagd indien de akte in België werd opgemaakt of indien de buitenlandse akte in België werd overgeschreven.

Buitenlandse akten die niet in het Nederlands zijn opgesteld moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler waarvan de handtekening moet gelegaliseerd zijn hetzij in het buitenland door de bevoegde ambassade of consulaat van België hetzij door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg indien de akte in België werd vertaald.
De akten dienen eventueel gelegaliseerd (= bevestiging van de echtheid van de handtekening) te worden in het land van afgifte door de vreemde overheid en onze ambassade.
Voor bepaalde landen volstaat een beëdigde vertaling en een apostille afgeleverd door de buitenlandse overheid.

Ten laatste één week voor het huwelijk dient tevens de identiteit van de eventuele getuigen te worden meegedeeld. Er kunnen geen tot maximum 4 getuigen worden gekozen. De enige voorwaarde waaraan de getuigen moeten voldoen is dat ze meerderjarig moeten zijn op de datum van het huwelijk.

Indien er een huwelijkscontract werd afgesloten dient een attest van de notaris te worden voorgelegd.
De kosten voor het huwelijk (20 EUR voor het huwelijksboekje + 124 EUR voor een huwelijk op zaterdag)  worden betaald bij de aangifte van het huwelijk.

Wat zijn de gevolgen van het huwelijk?


Het huwelijk heeft vermogensrechterlijke, afstammingrechterlijke en erfrechterlijke gevolgen.
Daarnaast ontstaan er een aantal rechten en plichten :

 • de echtgenoten moeten samenwonen en zijn elkaar trouw, hulp en bijstand verschuldigd.
 • de gezinswoning kan nooit zonder de toestemming van de partner worden verkocht, ook al is ze uitsluitend eigendom van één van de echtgenoten.
 • de ene partner kan niet zonder toestemming van de andere de huur opzeggen van de woning die ze samen als gezinswoning betrekken, ook al werd het huurcontract door één van de echtgenoten afgesloten voor het huwelijk.
 • iedere echtgenoot moet in de lasten van het huwelijk bijdragen in verhouding tot zijn vermogen
 • de ene partner mag beroepshalve de naam van de andere alleen gebruiken mits diens toestemming. Eens de toestemming er is, kan ze alleen om ernstige redenen worden ingetrokken.
Contact
Dienst Burgerzaken

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Diensthoofd burgerzaken

Karmen Middernacht
( 02 / 783 12 31
7 02 / 783 12 53Medewerker burgerlijke stand

Hanane Mazrouh 
( 02/ 783 12 16
 


 

Openingstijden

Elke werkdag : 8u30 - 11u45
Donderdag ook open
van 15u tot 18u45
Dienst vreemdelingen: donderdagnamiddag enkel op afspraak.
Burgerlijke stand: donderdagnamiddag en vrijdag enkel op afspraak.
Wezembeek-Oppem 2009 Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel: 02 783 12 11 - Fax: 02 731 06 72
design & development by e2e NV