Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Klasse-indeling en Procedures

Klasse-indeling

Procedure voor klasse 1 en klasse 2 inrichtingen

Procedure voor klasse 3 inrichtingen

Overname of kleine veranderingen


 

Klasse-indeling


Bedrijven worden in drie klassen ingedeeld naargelang de graad waarin ze verondersteld worden hinder voor mens en leefmilieu te veroorzaken. Deze indeling gebeurt dus op basis van de aard en de omvang van de activiteiten die worden uitgevoerd.

Alle activiteiten staan opgelijst in de indelingslijst, of “bijlage 1 aan Titel I van het Vlarem”. Deze indelingslijst is je kompas in de milieuregelgeving, ze bepaalt de klasse-indeling van het bedrijf en dus de vergunningsprocedure, wie advies verleent, welke dossiertaksen je moet betalen, maar ook of je bedrijf een milieucoördinator moet hebben (type A of type B) of ervan is vrijgesteld, of je een periodieke of een eenmalige milieuaudit moet laten uitvoeren en of je een milieujaarverslag moet opstellen. Tot slot, en dit is een nieuwigheid sinds maart 2009, bepaalt de laatste kolom van de indelingslijst je verplichtingen betreffende bodemonderzoeken.

Let goed op dat je de versie gebruikt die van toepassing is op de dag van het indienen van het dossier, de lijst wijzigt immers regelmatig! Je vindt de huidige en alle gearchiveerde versies terug op de “navigator milieuwetgeving”.
Sommige indelingsrubrieken hangen ook af van de ligging van de inrichting volgens het gewestplan of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het spreekt voor zich dat de normen in industriegebied iets minder streng zijn dan in woongebied. Je vindt deze informatie bij de gemeente of op de website van het AGIV.

                                                                                                                                                                                 Top

De procedure voor klasse 1 en klasse 2 inrichtingen

Algemeen


Op basis van de klasse indeling wordt de procedure bepaald die moet doorlopen worden om een milieuvergunning te bekomen. Je moet als exploitant nauwgezet de indelingslijst aflopen en de rubrieken die van toepassing zijn op jouw bedrijf noteren. In de derde kolom van de indelingslijst vinden we de cijfers 1, 2 of 3 terug. Noteer ook al deze cijfers. Bestaat je lijst uit minstens één rubriek aangeduid met een “1”, dan valt je bedrijf onder de Klasse 1-procedure. Vind je in de lijst geen enkele “1” en wel minstens één rubriek met een “2” in de derde kolom, dan moet je de vergunningsprocedure in de Klasse 2 doorlopen. Bestaat je lijstje enkel uit rubrieken aangeduid met “3”, dan is een melding (klasse 3)voldoende. De formulieren om een klasse 1 of klasse 2 aan te vragen vind je hier3. Om een kleine verandering of de overname door een andere exploitant te melden gelden andere formulieren.

Het dossier indienen


Een klasse 1 dossier moet je in tien exemplaren indienen bij de bestendige deputatie van de provincie. Een Klasse 2 dossier wordt in zeven exemplaren bij het college van burgemeester en schepenen ingediend. Je kan dat pakket aangetekend versturen of ter plaatse afgeven tegen ontvangstbewijs.
Draag er zorg voor dat ieder exemplaar origineel ondertekend is. Opgelet, rechtspersonen met openbaar karakter (bvb. een gemeenschapsschool of een kerkfabriek) moeten altijd hun dossier indienen bij de bestendige deputatie.

Onderzoek naar volledigheid en ontvankelijkheid


De dienst onderzoekt daarop tijdens de volgende tien dagen of het dossier ontvankelijk is (bij de juiste overheidsdienst ingediend) en volledig is (zijn alle noodzakelijke bijlagen en bewijsstukken toegevoegd). Wanneer dat het geval is word je hiervan aangetekend van verwittigd. Dit is de startdatum voor de vergunningsprocedure. De beslissingstermijn voor het college is 90 dagen, voor de bestendige deputatie is dat 120 dagen. In die periode wordt zeker niet stilgezeten.

Het openbaar onderzoek


De gemeente organiseert binnen de tien dagen een openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt. Het wordt
ter plaatse aangeplakt, op de officiële aanplakborden overal in de gemeente en aan het gemeentehuis. Je krijgt van de gemeente ook een gele affiche die je goed zichtbaar moet ophangen bij de inrichting. Bij Klasse 1 dossiers moet er ook een publicatie gebeuren in een aantal kranten en in een weekblad. De gemeente richt ook een aangetekende brief aan alle eigenaars en gebruikers van terreinen binnen 100 meter van de voorgenomen exploitatie. Dit verklaart de hogere gemeentelijke dossiertaks voor klasse 1.

Alleen bij klasse 1 dossiers waarbij een MER of een omgevingsveiligheidsrapport hoort, moet er een informatievergadering georganiseerd worden. Tijdens deze inspraakronde kan iedereen kennisnemen (ter plaatse komen lezen of een kopie vragen) van het aanvraagdossier en er opmerkingen over maken. Dat kan mondeling, maar het is toch aan te raden de bezwaren schriftelijk in te dienen.

De adviezen


De dossiers worden ondertussen verzonden voor advies, minstens naar de milieuambtenaar, brandweer en de gemeentelijke dienst Stedenbouw. Vaak komen er ook andere adviesorganen bij te pas, zoals de Afdeling Milieuvergunningen van LNE, de Vlaamse Milieumaatschappij, OVAM, de Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, enz. Deze instanties hebben 30 dagen de tijd om hun advies te formuleren, bij klasse 1 dossiers is dat 60 dagen. Vaak voeren zij een inspectie uit, dus bereid je als exploitant voor op veel bezoeken!

Alle adviezen die worden uitgebracht over een klasse 1 dossier worden verzameld door de Provinciale Milieuvergunningen Commissie, dat is de vergadering van alle betrokken adviesverleners. Deze commissie stelt een gezamenlijk advies op voor de bestendige deputatie.

De beslissing


Eens alle adviezen verwerkt zijn, wordt het dossier voor beslissing voorgelegd aan het college of de bestendige deputatie. Zij nemen een beslissing in eerste aanleg. De gemeente zal deze beslissing bekendmaken op dezelfde wijze als het openbaar onderzoek wordt aangeplakt.

Ingebruikname


Heb je ook een stedenbouwkundige vergunning nodig en werd die nog niet verleend, dan wordt je milieuvergunning geschorst tot je ook die vergunning definitief hebt bekomen.
Je mag dus nog niet beginnen met exploiteren! Dit is in je eigen voordeel, stel dat een toekomstig exploitant van een benzinestation al bijna klaar is met het bouwen van zijn installatie en dan te horen krijgt dat hij geen milieuvergunning kan krijgen. Wie zal dan opdraaien voor de kosten? Juist, de exploitant en een faillissement zal in dat geval niet veraf zijn.
Wordt je milieuvergunning niet geschorst, mag je evenmin onmiddellijk starten, je moet minstens 30 dagen wachten om de beroepstermijn te laten verstrijken.

Anderzijds staat er ook een maximale termijn van ingebruikname in de vergunning ingeschreven. In principe is dat 200 kalenderdagen na het bekomen van de stedenbouwkundige en milieuvergunning. Als je als exploitant hiervan wil afwijken, moet je dat motiveren, maar de termijn kan nooit 3 jaar overstijgen.

Beroep


Tegen ieder besluit van de overheid is een beroepsmogelijkheid. Iedereen kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van de beslissing een beroep instellen tegen de beslissing. “Iedereen” moet je echt letterlijk nemen, dat is dus de exploitant, de adviesverlener, de andere overheden, de buren of zelfs een derde die geen enkele band hebben met de gemeente.
Tegen beslissingen van het college wordt beroep aangetekend bij de bestendige deputatie; tegen beslissingen van de deputatie wordt het beroep ingediend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu.
Vergeet de gewestelijke dossiertaks niet vooraf te betalen.

                                                                                                                                                                                  Top

Procedure voor klasse 3 inrichtingen


Je activiteiten zijn erg beperkt in hun impact, de procedure is dan ook erg beperkt.
Minstens tien dagen voor je je activiteiten zal opstarten dien je de melding in. Dat dossier bestaat uit het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, de nodige bijlagen, en het betaalbewijs van de dossiertaks.
Ook hier zal de milieudienst eerst een volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek uitvoeren. Je krijgt hiervan geen melding. De startdatum van de procedure is de datum van het ontvangstbewijs of het bewijs van aangetekende zending.
Het college neemt akte van uw melding, schrijft de melding in het notulenboek en levert hiervan een uittreksel af. Dit document moet op de plaats van uitbating aanwezig zijn. Het geldt als je vergunning.

                                                                                                                                                                                 Top

Overname of kleine veranderingen


Bij een overname van een vergunningsplichtige inrichting moet je dit melden bij de overheid die de vergunning heeft afgeleverd. Je vult een meldingsformulier in en ondertekent het samen met de oorspronkelijke vergunninghouder.
Als je veranderingen aan je inrichting aanbrengt moet je dat ook melden. De procedure is dezelfde als deze van een Klasse 3 melding. Voor aanzienlijke wijzigingen moet je opnieuw een vergunningsaanvraag indienen.

                                                                                                                                                                                  Top

Contact
Milieudienst

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-Oppem


Openingstijden

maandag, woensdag en donderdag van 8u30 tot 11u45

Medewerkers

Bart Fillé
Milieuambtenaar
02 783 12 66


GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV