Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Veelgestelde vragen

Welke zijn de aanpassingen die aan het ruimtelijk uitvoeringsplan worden doorgevoerd?

Wat is de inplantingsafstand en de maximale hoogte van de gebouwen in het park ten opzichte van de percelen gelegen langs ’t Veldeke?

Wat is de toename aan verkeer langs de Maaldersgaarde door het aantal woongelegenheden in het park?

Wordt de nieuwe weg tussen de Louis Marcelisstraat en de Jozef De Keyzerstraat tegen de gevels van de woningen langs het park voorzien?

Zijn commerciële ruimten langs de Jozef De Keyzerstraat wel economisch haalbaar?

Hebben de omwonenden de mogelijkheid om het voorontwerp te raadplegen en hierop te reageren?Welke zijn de aanpassingen die aan het ruimtelijk uitvoeringsplan worden doorgevoerd?Het college heeft de opmerkingen die door de omwonenden werden gegeven tijdens de infovergadering van 6 januari ll. grondig bestudeerd. Deze opmerkingen vormen de basis voor aanpassingen die aan het voorontwerp RUP werden aangebracht, zoals:
- het verplaatsen van de nieuwe gemeenteschool van de Maaldersgaarde naar de Europalaan. Hierdoor wordt de impact op de Maaldersgaarde beperkt.
- het bepalen van een minimale inplanting van de gebouwen die in de woonzone achter ’t Veldeke liggen zodat de nieuwe bebouwing geen negatieve impact heeft op de bezonning, privacy en het uitzicht van ‘t Veldeke
- het evalueren van de resultaten van het gevoerde mobiliteitsonderzoek.


Wat is de inplantingsafstand en de maximale hoogte van de gebouwen in het park ten opzichte van de percelen gelegen langs ’t Veldeke?In navolging van het buurtoverleg heeft het college de stedenbouwkundige voorschriften laten aanpassen. Tussen de bestaande woonpercelen langs ’t Veldeke en de achtergevels van de nieuwe woningen in het RUP dient minstens 15,00m gevrijwaard te worden.

De nieuwe woningen bestaan uit ten hoogste 3 bouwlagen en een maximale kroonlijsthoogte van 10,50m.

Door de inplanting en de hoogte zodanig te bepalen zal de bezonning in de woningen en tuinzones van ’t Veldeke ongewijzigd blijven. Tevens zal hierdoor de privacy en het uitzicht van de bestaande woningen gewaarborgd worden. Er mag opgemerkt worden dat de bestaande inplantingsafstand tussen de achtergevels van de bestaande woningen langsheen ’t Veldeke en de achterste perceelgrens van deze woningen steeds minder dan 15,00m omvat.


Wat is de toename aan verkeer langs de Maaldersgaarde door het aantal woongelegenheden in het park?Het college heeft een mobiliteitsstudie laten opmaken door een gespecialiseerd mobiliteitsbureau. Zij hebben onder andere de bestaande verkeersintensiteiten onderzocht aan de hand van tellingen. Deze tellingen zijn gebeurd in de week van 27 januari 2015 tot en met 5 februari 2015.

Met behulp van de resultaten van de tellingen, de wegencategorisering en op basis van het bouwprogramma van het RUP werden de nieuwe intensiteiten berekend.

De Maaldersgaarde is gecategoriseerd als woonstraat. Woonstraten kunnen tot maximaal ongeveer 250 auto’s per uur en per richting verwerken, zonder dat de leefbaarheid voor de bewoners en de verkeerdeelnemers in het gedrang komt.

Het gespecialiseerd mobiliteitsbureau berekende dat door de uitvoering van het RUP in de Maaldersgaarde maximaal 33 bijkomende auto’s kunnen bijkomen en dit tijdens enkel het drukste spitsuur. Dit is 1 auto om de twee minuten. Volgens het gespecialiseerde mobiliteitsbureau zijn de bijkomende intensiteiten verwaarloosbaar en absoluut geen bedreiging voor de leefbaarheid van de Maaldersgaarde.


Hoeveel bedraagt de oppervlakte aan openbaar park?In navolging van het buurtoverleg heeft het college beslist om gemeenteschool ‘De Letterbijter’ te verplaatsen van de zijde aan de Maaldersgaarde naar de Europalaan. Door deze beslissing komt er nog meer ruimte vrij voor openbaar parkgebied.
Het RUP telt 3 “groene” vlekken:
- het park voor het gemeentehuis (2716 m²)
- het park achter het gemeentehuis (8315 m²)
- een groenzone tussen de Jozef De Keyzerstraat en de buurtweg naar de Beekstraat (1466 m²)

De totale oppervlakte bedraagt dus méér dan 1ha parkgebied dat vandaag juridisch woongebied is!


Wordt de nieuwe weg tussen de Louis Marcelisstraat en de Jozef De Keyzerstraat tegen de gevels van de woningen langs het park voorzien?De weg langsheen het parkje vormt de verbinding tussen de Louis Marcelisstraat, de Wijngaardlaan en de Jozef de Keyzerstraat. Deze nieuwe weg wordt voorzien ter hoogte van de woningen gelegen Louis Marcelisstraat nr. 113,115 en 117, en Wijngaardlaan nr. 1.

De nieuwe weg wordt voorzien om ter hoogte het Nieuw Administratief Centrum en het park een verkeersluw plein te maken. Door dit verkeersluw plein kunnen schoolkinderen, bezoekers van het gemeentehuis en de bibliotheek, bewoners, wandelaars, ed. op een toegankelijke, aangename en veilige manier de omgeving beleven.

Het is geenszins de bedoeling om de nieuwe weg tot tegen de gevels van de bestaande woningen langs het park te leggen! Het ontwerp van de nieuwe weg zal rekening moeten houden met een voldoende grote afstand ten opzichte van de gevels, met het reliëf en met de aanwezige waardevolle bomen.


Zijn commerciële ruimten langs de Jozef De Keyzerstraat wel economisch haalbaar?De ambitie van het RUP is om een kernversterking door te voeren zodat de dorpskern terug herkenbaar is. Naast een nieuw gemeentehuis en een nieuwe gemeenteschool worden er daarom ook woongelegenheden en handelsruimten voorzien.

De voorziene oppervlakte aan nieuwe handelsruimten bevindt zich langs de Jozef De Keyzerstraat. Het college heeft hiervoor een marktstudie laten uitvoeren om de haalbaarheid af te toetsen. We hebben zelf potentiële retailers gecontacteerd om te peilen naar hun interesses. Deze gesprekken waren steeds positief en de winkels hebben allen interesse voor de locatie.

Maar we gaan nog een stap verder!

Het Agentschap Ondernemen heeft een subsidie toegekend aan de gemeente om maatregelen te nemen die de kern versterken. Basis hiervoor is de opmaak van een commercieel strategisch plan dat bestaat uit een analyse van de bestaande commerciële activiteiten, een visie op de handelsactiviteit en een actieplan.


Hebben de omwonenden de mogelijkheid om het voorontwerp te raadplegen en hierop te reageren?De officiële procedure van het RUP is gestart met een plenaire vergadering waarbij het advies werd gevraagd aan andere overheidsinstanties, zoals de provincie, Ruimte en Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos, Wonen Vlaanderen, ed. Ook de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening geeft een advies over het voorontwerp.

Daarna wordt het voorontwerp voorgelegd aan de gemeenteraad. Van zodra zij het voorontwerp voorlopig heeft vastgesteld, zal het college een openbaar onderzoek organiseren. Dit openbaar onderzoek duurt 60 dagen en geeft iedereen de kans om het plan te raadplegen en opmerkingen in te dienen.

[Op 1 september 2015 start het openbaar onderzoek van het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Nieuw Administratief Centrum. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen, en loopt dus tot en met 30 oktober 2015.

Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Het ontwerp RUP vindt u terug op deze website en kan u tevens raadplegen bij de dienst stedenbouw tijdens de openingsuren (maandag, woensdag en donderdag – 8u30 tot 11u45). Update 1/09/2015]

Het gemeentebestuur zal tevens de directe omwonende aanschrijven van het moment het openbaar onderzoek wordt aangevat.

Namens het college van burgemeester en schepenen

18 mei 2015

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV