Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Verkavelingsvergunning

Wat is een verkavelingsvergunning ?

Hoe vraag ik een (wijziging van) verkavelingsvergunning aan ?

Hoe lang is mijn verkavelingsvergunning geldig ?

Hoeveel moet ik betalen ?


Wat is een verkavelingsvergunning ?

 

Als u een stuk grond wenst te verdelen in verschillende loten, om dan op elk van die loten een woning te kunnen oprichten dan dient u een verkavelingvergunning aan te vragen.
Een verkavelingvergunning omvat voorschriften aangaande de wijze waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

Als uw woning zich in een goedgekeurde verkaveling bevindt en u wenst werken uit te voeren die in strijd zijn met de verkavelingvoorschriften dan kan u een wijziging van verkaveling aanvragen voor het deel dat u in eigendom hebt.

Hoe vraag ik een (wijziging van) verkavelingsvergunning aan ?

 

Als uw aanvraag een nieuwe verkaveling betreft, dan gebruikt u volgend formulier:

Aanvraag van een verkavelingvergunning + dossiersamenstelling

Uw aanvraagdossier dient u in bij de dienst Stedenbouw of stuurt u per aangetekende zending op. De stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Het resultaat van dit onderzoek ontvangt u per aangetekend schrijven. Indien uw aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard, dan is de datum die in dit schrijven vermeld staat tevens de startdatum van de procedure.
Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een vervaltermijn van 150 dagen een beslissing over de vergunningsaanvraag.
Voorafgaand aan de beslissing wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd dat 30 dagen duurt (adhv de “gele affiches”), en wordt er advies gevraagd aan de administratie Ruimte en Erfgoed te Leuven. Indien de verkavelingaanvraag wegeniswerken omvat, dient de gemeenteraad hieromtrent een beslissing te nemen alvorens het college van burgemeester een beslissing treft over de verkavelingaanvraag.
De beslissing wordt u per aangetekend schrijven toegezonden.


Als uw aanvraag een wijziging van een goedgekeurde verkaveling betreft, dan gebruikt u volgend formulier:

Aanvraag van een wijziging van verkaveling + dossiersamenstelling

Alvorens uw aanvraag in te dienen, verstuurt de eigenaar per beveiligde zending een afschrift van de aanvraag aan alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden bij het aanvraagdossier gevoegd.

Uw aanvraagdossier dient u in bij de dienst Stedenbouw of stuurt u per aangetekende zending op. De stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat na of de aanvraag ontvankelijk en volledig is. Het resultaat van dit onderzoek ontvangt u per aangetekend schrijven. Indien uw aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard, dan is de datum die in dit schrijven vermeld staat tevens de startdatum van de procedure.
Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen een vervaltermijn van 150 dagen een beslissing over de vergunningsaanvraag.
Voorafgaand aan de beslissing wordt er advies gevraagd aan de administratie Ruimte en Erfgoed te Leuven.
De beslissing wordt u per aangetekend schrijven toegezonden.

Hoe lang is mijn verkavelingsvergunning geldig ?

 

Een verkavelingvergunning, waarbij geen wegeniswerken zijn voorzien, vervalt van rechtswege wanneer:

 • binnen een termijn van 5 jaar na de afgifte van de vergunning niet is overgegaan tot de registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van minstens 1/3de van de kavels;
 • binnen een termijn van 10 jaar na de afgifte van de vergunning niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste 2/3de van de kavels.

 


Een verkavelingvergunning, waarbij wegeniswerken zijn voorzien, vervalt van rechtswege wanneer:

 • binnen een termijn van 5 jaar na de afgifte van de vergunning niet is overgegaan tot de oplevering van de onmiddellijk uit te voeren lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uitvoering van deze lasten;
 • binnen een termijn van 10 jaar na de afgifte van de vergunning niet is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van minstens 1/3de van de kavels;
 • binnen een termijn van 15 jaar na de afgifte van de vergunning niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste 2/3de van de kavels. 

Hoeveel moet ik betalen ?In navolging van de gemeenteraadsbeslissing van 31 maart 2014 zal u bij de indiening van uw aanvraag tot verkavelingvergunning gevraagd worden om een belasting te betalen. Het bedrag hangt af van welke aanvraag u indient:

 • Verkaveling zonder wegeniswerken: 160 EUR voor één woongelegenheid, te vermeerderen met 25 EUR per bijkomende woongelegenheid
 • Verkaveling met wegeniswerken: 250 EUR voor één woongelegenheid, te vermeerderen met 25 EUR per bijkomende woongelegenheid
 • Verkavelingswijziging : 50 EUR voor één woongelegenheid, te vermeerderen met 25 EUR per bijkomende woongelegenheid

 

Indien er een openbaar onderzoek vereist is, gebeurt dit op kosten van de aanvrager. Het bedrag van de aangetekende zendingen zal u dus ook aangerekend worden


 

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV