Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Wat is het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

Wat is de visie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

Wat zijn de basisdoelstellingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

Wat is de planningstermijn van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

Hoe wordt het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen uitgevoerd ?


Wat is het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijke beleid.
Het structuurplan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

MEER WETEN?
Neem ook eens een kijkje op
https://rsv.ruimtevlaanderen.be/ 


Wat is de visie van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt kernachtig verwoord in de metafoor “Vlaanderen open en stedelijk”.

Deze ruimtelijke visie op Vlaanderen vertrekt van:

 • de bestaande ruimtelijke structuur die voortkomt uit de historisch-maatschappelijke ontwikkeling
 • de maatschappelijk-economische dynamiek van de samenleving
 • de bedreigingen die negatief inwerken op de ruimtelijke structuur in Vlaanderen
 • de ruimtelijke potenties in Vlaanderen
 • de uitgangshouding van duurzame (ruimtelijke) ontwikkeling


In Vlaanderen zijn open en stedelijke ruimten niet duidelijk gescheiden maar sterk met elkaar verweven. Spreiding van functies en activiteiten (o.a. door de suburbanisering) en typische lintbebouwing zorgden in Vlaanderen voor een sterk bebouwd landschap.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt daar een streven naar duidelijke openheid én stedelijkheid tegenover. Het is deze visie die aan de basis ligt van de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen uitgetekende gewenste ruimtelijke structuur.

Wat zijn de basisdoelstellingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen:

 • Selectieve uitbouw van stedelijke gebieden met
  • gerichte verweving en bundeling van functies en voorzieningen
  • zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke structuur

 • Behoud en waar mogelijk versterking van het buitengebied met een bundeling van wonen en werken in de kernen van buitengebied

 • Selectieve concentratie van economische activiteiten op die plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen

 • Optimalisering van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur met
  • creatie van de ruimtelijke condities ter verbetering van het collectief vervoer
  • locatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die worden ontsloten door openbaar vervoer


 

Wat is de planningstermijn van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen ?

 

Een beleid dat ver in de toekomst vooruitblikt, moet kunnen inspelen op nieuwe vragen en uitdagingen. Daarom wordt het plan permanent geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. De krachtlijnen en principes van het plan blijven daarbij overeind. In het plan worden alleen die punten herzien die niet meer voldoen.

In 2004 hebben de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement een eerste herziening doorgevoerd. Bij de uitvoering van het oorspronkelijke plan waren een aantal acute knelpunten gerezen. De eerste herziening loste die problemen op.

Nu volgt de tweede herziening van het plan. Het gaat hoofdzakelijk om een actualisering. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwd document, gebaseerd op onderzoek en behoefteberekeningen. Bij het maken van die berekeningen keek men tien jaar vooruit. Twaalf jaar later is het dus hoog tijd voor een actualisering. De tweede herziening is gebaseerd op prognoses tot 2012.

Tegelijk worden opnieuw een aantal acute knelpunten aangepakt.


Hoe wordt het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen uitgevoerd ?

 

Na de vaststelling van een ruimtelijk structuurplan neemt de overheid die het structuurplan heeft vastgesteld de nodige maatregelen om de ruimtelijke uitvoeringsplannen in kwestie in overeenstemming te brengen met het ruimtelijke structuurplan. 


 

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV