Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

Wat is het provinciaal ruimtelijk structuurplan ? 

Wat zijn de krachtlijnen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan ? 

Hoe past Wezembeek-Oppem in het provinciaal ruimtelijk structuurplan ?

Hoe wordt het provinciaal ruimtelijk structuurplan uitgevoerd ?
 

Wat is het provinciaal ruimtelijk structuurplan ?

 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
 • Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
 • Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?


Op al dit soort vragen poogt het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge betekenis van het woord. U zult er met andere woorden tevergeefs uw eigen woning op zoeken. Het is een beleidsdocument waarin u kunt terugvinden hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Wat zijn de krachtlijnen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan ?Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant heeft de volgende krachtlijnen.

Herwaardering van het fysisch systeem.De bodem, het reliëf en de grotere waterlopen hebben een grote invloed op de plaats en de wijze waarop gebouwd kan worden. We noemen dit het fysisch systeem. In het verleden werd niet steeds rekening gehouden met dit fysisch systeem, waardoor bijvoorbeeld woonwijken ontwikkeld werden in overstromingsgebieden. De provincie wil de rol van het fysisch systeem erkennen en bijvoorbeeld opnieuw ruimte geven aan de overstromingsgebieden rond de grotere waterlopen.

Een centrumpositie met Brussel.


Een troef voor Vlaams-Brabant is haar centrale ligging en de nabijheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een aantal belangrijke en internationaal gerichte economische activiteiten en vooral een aantal administratieve hoofdfuncties en politieke beslissingsorganen zijn hier gesitueerd.
De ontwikkelingen die in het Brussels Gewest plaatsvinden, oefenen dan ook een belangrijke invloed uit
op Vlaams-Brabant. De provincie wenst deze invloeden maximaal en op een positieve manier aan te wenden. Hiertoe is overleg en samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest noodzakelijk.


De Vlaamse Ruit biedt een duidelijke structuur.


Een belangrijk deel van Vlaams-Brabant ligt binnen de zogenaamde Vlaamse Ruit. Het begrip Vlaamse Ruit komt uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. De Vlaamse Ruit is het stedelijk netwerk tussen Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel. Het is een gebied met intense relaties, dat op internationaal niveau een gelijkaardige ontwikkeling kent als de concurrerende gebieden in Noordwest-Europa, voornamelijk de Randstad en het Ruhrgebied.
Het deel van Vlaams-Brabant gelegen binnen de Vlaamse Ruit kent een hogere densiteit inzake bevolking, economische activiteiten, verkeersstromen en andere. Het deel buiten de Vlaamse Ruit heeft een meer landelijk karakter. Het gedeelte dat tot de Vlaamse Ruit behoort zal een belangrijke rol blijven spelen in de opvang van de bevolkingsgroei en de economische activiteiten.


Mobiliteit als sturend gegeven.


Vlaams-Brabant wordt bij uitstek gekenmerkt door een zeer dicht en fijnmazig netwerk van lijninfrastructuren.
Mobiliteit zal steeds als sturend gegeven gehanteerd worden bij het bepalen van verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe grootschalige activiteiten (woonwijken, bedrijventerreinen…) de gevolgen voor de mobiliteit steeds moeten bekeken worden.

Hoe past Wezembeek-Oppem in het provinciaal ruimtelijk structuurplan ?


De provincie onderscheidt vier deelruimten.

 • Verdicht netwerk: de meest centraal gelegen en zeer gediversifieerde regio met een heel grote dynamiek en druk op de open ruimte.
 • Demernetwerk: de noordoostelijke hoek van de provincie. Deze deelruimte vormt de schakel met de provincies Limburg en Antwerpen en de overgang tussen Kempen en Hageland. Het gebied kent enerzijds een grote verstedelijkingsdruk en bezit anderzijds een kwalitatief hoogstaande open ruimte.
 • Landelijke Kamer Oost: de zuidoostelijke hoek van de provincie met het Hageland en Haspengouw. Dit gebied wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn landschappelijke kwaliteiten met grote natuurgehelen en landbouwgebieden.
 • Landelijke Kamer West: de zuidwestelijke hoek van de provincie met onder meer het Pajottenland. Ook dit gebied is nog zeer landelijk maar komt stilaan onder een dreigende verstedelijkingsdruk.


Wezembeek-Oppem behoort tot het Verdicht Netwerk met subgebied “Open schicht”.

Deelruimte verdicht netwerkHet verdicht netwerk is een zeer versnipperd gebied waar de verschillende activiteiten naast en door elkaar voorkomen. Het beleid is erop gericht om de verschillende activiteiten in harmonie naast elkaar te brengen en de onderlinge relaties te versterken.
In dit gebied zal de provincie prioriteit geven aan de verdere uitbouw van het openbaar vervoer. De realisatie van het Regionet Brabant-Brussel (een netwerk van snelle openbare vervoersverbindingen) staat hoog op het verlanglijstje. Gebieden die goed ontsloten zijn, voornamelijk door het openbaar vervoer, worden in eerste instantie verder ontwikkeld. Knooppunten van openbaar vervoer zijn bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van persoonsintensieve activiteiten en het vestigen van kantoren.
Verder wil de provincie de bestaande open ruimten zoveel mogelijk behouden en met elkaar verbinden via een fijnmazig ecologisch netwerk. Cultuur en landschap zijn tenslotte kapstoppen voor de uitbouw van een toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Krachtlijnen subgebied "de open schicht"


Het subgebied "de open schicht" is een open wig tussen Leuven, Brussel en Mechelen.

 • Het open, landelijke karakter moet behouden en versterkt worden. Hoogdynamische ontwikkelingen, bovenlokale bedrijvigheid of grootschalige residentiële ontwikkelingen horen hier niet thuis.
 • De gelijkwaardige uitbouw van natuur en landbouw staat voorop. Er wordt gestreefd naar grote aaneengesloten natuur- of landbouwgehelen.
 • De uitbouw van de bestaande (woon)kernen blijft beperkt.
 • De ontsluiting met het openbaar vervoer zal hier sterk verbeterd worden.


 

Hoe wordt het provinciaal ruimtelijk structuurplan uitgevoerd ?


Met de goedkeuring van het ruimtelijk structuurplan kan de provincie ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opmaken. Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema specifieke verordenende eisen op. De opmaak van een RUP is een moeilijk en intensief proces en neemt heel wat tijd in beslag. Bij de opmaak van een RUP krijgt iedereen de mogelijkheid tot inspraak. Het gewestplan en de bestaande BPA’s blijven geldig zolang ze niet door een RUP vervangen worden. Het is niet de bedoeling van de provincie om voor het gehele grondgebied het gewestplan te wijzigen. Enkel wanneer de provincie van oordeel is dat voor een bepaald gebied de bestaande regelgeving niet voldoet zal ze een RUP opstellen.

De provincie kan ook stedenbouwkundige verordeningen uitvaardigen waarbij ze voor een bepaalde problematiek specifieke regels oplegt. Zo beschikt de provincie op dit ogenblik over een stedenbouwkundige verordening die de opvang van regenwater op daken en grote verharde oppervlakten regelt. Bij het aanvragen en afleveren van een bouwvergunning dient met deze specifieke regels rekening gehouden te worden.

Ten slotte probeert de provincie heel wat afspraken vast te leggen met andere overheden in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten. Het ruimtelijk ontwikkelen van een bepaald gebied gaat immers steeds gepaard met enorme investeringen, zoals aanleg van wegen, waterbekkens, bosgebieden, ... Door op voorhand afspraken vast te leggen over wie, waar, welke werken zal uitvoeren kan er efficiënter en sneller gewerkt worden. Ook voor communicatie, informatie en sensibilisatie zal maximaal samengewerkt worden met de lokale gemeentebesturen of de Vlaamse overheid.

 
 

Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV