Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Pensioenaanvraag

Waar, wanneer en hoe kan je je pensioen aanvragen?

Wat moet je meebrengen voor je aanvraag?

Wanneer wordt het recht op pensioen automatisch onderzocht?

Mag een gepensioneerde nog werken ?

Kan ik mijn pensioenbedrag reeds vooraf laten berekenen ?

Meer info


Waar, wanneer en hoe kan je je pensioen aanvragen?


Je kan je pensioen aanvragen in de dienst Burgerzaken van je hoofdverblijfplaats (als werknemer of zelfstandige) of rechtstreeks bij de bevoegde Pensioendienst (als werknemer: de Rijksdienst voor Pensioenen; als zelfstandige: het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen; als ambtenaar: Federale Overheidsdienst Financiën, administratie van Pensioenen). Opgelet, bij de dienst Burgerzaken van Wezembeek-Oppem kunt u geen pensioenaanvraag doen tijdens de avondopening op donderdag.
Je mag je aanvraag ten vroegste één jaar voor de gekozen datum van pensionering doen.

De wettelijke leeftijd voor een rustpensioen voor mannen en vrouwen is 65 jaar. Bij een lange loopbaan (> 40 jaar) kan men eventueel vroeger op pensioen gaan.
Bovendien kan het rustpensioen slechts worden aangevraagd indien men in België verblijft, ophoudt met werken (met uitzondering van toegelaten beroepsactiviteit: zie lager) en afziet van werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsvergoedingen.

Voor het bekomen van de inkomensgarantie voor ouderen is de vereiste leeftijd voor mannen en vrouwen 65 jaar. Deze inkomensgarantie wordt enkel toegekend aan wie over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt. In principe tellen alle bestaansmiddelen en pensioenen mee van de aanvrager en de personen met wie deze samenwoont. Er zijn echter verschillende vrijstellingen.

Een overlevingspensioen moet niet worden aangevraagd indien de overleden echtgeno(o)t(e) reeds een rustpensioen ontving of een pensioenaanvraag heeft ingediend.

Vastbenoemde ambtenaren dienen hun aanvragen van rust- en overlevingspensioenen nog steeds via hun werkgever rechtstreeks te richten aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van de Pensioenen, Financiëntoren, Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel.

De Pensioendienst moet over het pensioen beslissen binnen de vier maanden na de ontvangst van de aanvraag en binnen de acht maanden als de aanvraag meer dan negen maanden voor het begin van het pensioen is gedaan.

Wat moet je meebrengen voor je aanvraag?


Indien de aanvraag in de dienst Burgerzaken gebeurt moet je enkel je identiteitskaart meebrengen.

 

Wanneer wordt het recht op pensioen automatisch onderzocht?


Het recht op rustpensioen wordt ambtshalve of automatisch onderzocht voor alle werknemers en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken en hun hoofdverblijfplaats in België hebben. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) deelt alle betrokkenen, ongeveer één jaar voor de ingangsdatum van het pensioen, schriftelijk mee dat het recht op rustpensioen ambtshalve wordt onderzocht en dat ze bijgevolg geen pensioenaanvraag moeten indienen. Dit ambtshalve onderzoek is een uitbreiding van het ambtshalve onderzoek van het recht op rustpensioen voor personen die een vervangingsinkomen genieten.

Personen die een werkloosheidsuitkering, een brugpensioen, een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering genieten en de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereiken krijgen hun pensioen ook automatisch zonder dat ze een aanvraag moeten indienen.

Deze regeling geldt niet voor statutaire of vastbenoemde ambtenaren.

Mag een gepensioneerde nog werken ?


Als gepensioneerde (niet als bruggepensioneerde) mag je nog bijverdienen op voorwaarde dat je niet teveel verdient en indien nodig vooraf aangifte doet.
Het bedrag dat je als gepensioneerde mag bijverdienen hangt af van een aantal factoren: de leeftijd, het soort pensioen, de aard van de bijverdienste (werknemer of zelfstandige) en de arbeid en het al of niet ten laste zijn van kinderen.
Indien het maximumbedrag wordt overschreden zal het pensioen worden verminderd of opgeschort.
Voor je 65ste en de eerste maal na je 65ste moet je om te kunnen bijverdienen een formulier aangetekend verzenden naar de Rijksdienst voor Pensioenen als werknemer of naar het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen. Wanneer je dit niet doet verlies je tijdelijk je pensioen. Telkens wanneer je situatie wijzigt moet je een nieuwe aangifte doen (bijvoorbeeld: kinderen niet meer ten laste of stoppen met bijverdienen).
Als werknemer moet je tevens je werkgever per aangetekend schrijven meedelen dat je gepensioneerd bent.
Je werkgever moet dan op zijn beurt binnen de dertig dagen bij de betrokken pensioendienst aangifte doen van je tewerkstelling als gepensioneerde.

Kan ik mijn pensioenbedrag reeds vooraf laten berekenen ?


Indien je jonger bent dan 55 jaar kan je als werknemer, zelfstandige of ambtenaar via de website www.kenuwpensioen.be een pensioensimulatie uitvoeren.
Indien je 55 bent ontvang je als werknemer of zelfstandige die in België woont automatisch een samenvatting van je loopbaan en een raming van je pensioen.
Vanaf 55 jaar kan je een raming van je rustpensioen aanvragen.
Indien de raming van een overlevingspensioen echter van wezenlijk belang is voor de betrokkene, en op voorwaarde dat de aanvraag uitsluitend door hem wordt ingediend, kan een voorlopige pensioenberekening voor een overlevingspensioen aangevraagd worden ongeacht de leeftijd van de aanvrager.
Het formulier voor de raming moet je verzenden naar de Infodienst Pensioenen, postbus 175 te 1060 Brussel.

Meer info...


Met vragen om algemene of specifieke informatie in verband met je pensioenrechten kan je bij de volgende diensten terecht:


Indien je een probleem of klacht hebt met/over een pensioendienst kan je terecht bij de ombudsman voor de pensioenen, W.T.C. III, Simon Bolivarlaan 30 bus 5 te 1000 Brussel,
tel 02 274 19 80, fax 02 274 19 99, e-mail: of op de website: www.ombudsdienstpensioenen.be


Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren
Nuttige adressen
Rijksdienst Pensioenen

( 0800 50 246
( 02 529 28 89

www.rvp.fgov.be

Ombudsman Pensioenen

W.T.C. III, Simon Bolivarlaan 30
Bus 5 1000 Brussel


(
02 274 19 80
7 02 274 19 99


www.ombudsdienstpensioenen.be

Rijksinstituut Sociale Verzekering van Zelfstandigen

( 016 31 47 11
( 01 546 42 11

www.rsvz.be

Pensioendienst voor de overheidssector

( 02 558 60 00
www.pdos.fgov.be 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV