Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Woonkwaliteit

Woonkwaliteit

De ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Inventaris van leegstand en verkrotting

Het conformiteitsattest

Het recht van voorkoop

Sociaal beheerrecht


WoonkwaliteitOm het individuele recht op wonen te verzekeren, moet elke woning voldoen aan een aantal veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen: Elke woning moet beschikken over voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden, voldoende verlichting en verluchting, veilige elektriciteit- en gasinstallaties en elementaire sanitaire voorzieningen. De woning moet brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn.

Om het recht op behoorlijk wonen concreet gestalte te geven, werd er in 1997 met de Vlaamse Wooncode een aantal nieuwe instrumenten inzake woonkwaliteitsbewaking ingevoerd. Het betreft de minimumkwaliteitsnormen, de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen, de sancties, het conformiteitsattest, het voorkooprecht en het sociaal beheersrecht. In 1997 werden door het Kamerdecreet specifieke kwaliteitsnormen voor kamers vastgelegd.

De ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringDe betrokkene kan een aanvraag tot woningcontrole indienen bij de burgemeester. Die vraagt schriftelijk aan de Vlaamse Overheid om een onderzoek te verrichten. Een deskundige gaat aan de hand van een technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt is.
De gebreken worden gequoteerd: ‘zware gebreken’ verdienen negen tot vijftien strafpunten, ‘lichtere gebreken’ één tot drie strafpunten. Als een woning in totaal meer dan achttien strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard.

Voor het onbewoonbaar verklaren van een woning hoeft in beginsel geen rekening te worden gehouden met het aantal strafpunten, wel met de aard en de ernst van de gebreken. Een woning is onbewoonbaar als er een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico is vastgesteld dat verdere bewoning uitsluit zolang het veiligheids- of gezondheidsrisico niet is verholpen. Een woning die bijvoorbeeld op instorten staat of een woning met gevaar voor CO-vergiftiging of met een gevaarlijke elektrische installatie kan onbewoonbaar worden verklaard. Bij onbewoonbaarheid is een (extra) omstandig verslag essentieel om aan te geven welke gebreken precies een veiligheids- of gezondheidsrisico betekenen. In de meeste gevallen is er ook een technisch verslag met strafpunten. In geval van onbewoonbaarheid moet de woning verlaten worden. In sommige gevallen heeft de huurder voorrang bij de toewijzing van een sociale woning.

Het Vlaamse Gewest is belast met het technische onderzoek van de woning en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en huurders) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

Inventaris van leegstand en verkrottingZowel in geval van ongeschikt- als onbewoonbaarverklaring kan de woning worden opgenomen op de inventaris van leegstand en verkrotting.

De inventaris vormt het uitgangspunt voor andere maatregelen. In beginsel moet de verhuurder het pand in orde brengen. Als hij dat nalaat voor langere tijd (meer dan één jaar) moet hij een heffing betalen. Het bedrag van de heffing wordt berekend op basis van het kadastrale inkomen met een minimum van 1980 euro en wordt jaarlijks verhoogd.

In een aantal gevallen kan de eigenaar-verhuurder een vrijstelling of schorsing krijgen van de heffing.
Als hij bijvoorbeeld duidelijk het initiatief heeft genomen om de woning te renoveren, wat in eerste instantie de bedoeling is van de heffing, wordt de betaling geschorst.
Verder is de opname van de woning op de inventaris de grond om het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht uit te oefenen. Die bijzondere instrumenten hebben tot doel de slechte woningen op de markt te recupereren voor sociale huisvesting.

Als een eigenaar een ongeschikte of onbewoonbare woning verder verhuurt, ondanks het besluit van de burgemeester, kan hij strafrechtelijk vervolgd worden. De Vlaamse Wooninspectie stelt het wanbedrijf vast en maakt een proces-verbaal op. De strafrechtelijke procedure kan onafhankelijk van de administratieve procedure opgestart worden.

Het conformiteitsattestDe eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning aan de geldende normen laten nagaan en vastleggen in een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid: hiermee bevestigt hij dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook de maximale woningbezetting vermeld.

Dit attest vormt geen huurvergunning, en dient dan ook niet verplicht aangevraagd te worden.

Na vaststelling van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, vervalt het attest echter van rechtswege zodra de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

In het kader van de huursubsidie kan ook de gewestelijke ambtenaar (van Wonen-Vlaanderen) een conformiteitsattest afleveren.

Het recht van voorkoopDit recht laat sociale huisvestingsmaatschappijen, het gemeentebestuur toe een als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar geïnventariseerde woning met voorrang aan te kopen wanneer deze te koop wordt aangeboden, en dit tegen dezelfde voorwaarden en prijs als overeengekomen is tussen de particuliere koper en verkoper.

Het recht van voorkoop moet uitgeoefend worden met het oog op de creatie van sociale huisvesting.
  
Naast woningen die op voornoemde lijsten staan geldt dit recht ook op bouwpercelen, bestemd voor woningbouw, die in speciaal afgebakende gebieden zijn gelegen, de zogenaamde 'bijzondere gebieden'. Dit zijn gebieden die door de Vlaamse minister erkend zijn en waarin het voorkooprecht kan uitgeoefend worden met het oog op sociaal woningbouw.

Sociaal beheerrechtHouders van het sociaal beheerrecht worden in de mogelijkheid gesteld om gedurende een periode van minimum negen jaar een woning te beheren, te verhuren of er werken in uit te voeren.

Begunstigden zijn de gemeente, het OCMW, de VHM, sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams woningfonds en sociale verhuurkantoren.

Zij kunnen dit recht laten gelden op conforme woningen op de lijst van leegstaande gebouwen en op woningen die al minstens één jaar als ongeschikt of onbewoonbaar staan geïnventariseerd, indien er geen bouwvergunning vereist is voor de noodzakelijke verbeteringswerken. Gaat het om werken die wel een bouwvergunning vereisen, dan bedraagt deze periode drie jaar.
Contact
Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening

Louis Marcelisstraat 134
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02 783 12 11
fax: 02 783 12 53

Nieuw adres vanaf 13/08/2018:
Witte-Dovenetellaan 1
1970 Wezembeek-OppemOpeningsuren
Nuttige Links

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV