Gemeente Wezembeek-Oppem
  • Terug naar startpagina
  • Print
  • Sitemap
  • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Haviland

Aangeduide gemeentelijke afgevaardigde voor het bijwonen van de algemene vergaderingen 



Mevrouw Béatrice Bernard (gemeenteraadslid)

Maatschappelijk doel



De vereniging heeft tot doel het leveren van diensten van algemeen belang aan haar deelnemers waarbij zowel economische, ecologische als sociale aspecten aan bod komen. De vereniging heeft een ondersteunende functie ten aanzien van de deelnemers in hun uitvoerende taken evenals het bevorderen van de samenwerking en ontwikkeling van de deelnemers onderling.

De deelnemers betreffen gemeenten en OCMW’s uit het arrondissement Halle-Vilvoorde of aangrenzende gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant.

De diensten kunnen aan de deelnemers worden geleverd in de volgende beleidsdomeinen



De ruimtelijke ordening en de daarbij betrokken deeldomeinen ( mobiliteit, infrastructuur, openbaar domein) door: het verlenen van stedenbouwkundige dienstverlening in de domeinen die behoren tot de gemeentelijke bevoegdheden, in het algemeen: de ontwikkeling, de opmaak, de ondersteuning en begeleiding van alle aspecten van de ruimtelijke structuurplanning, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen;

De studie en uitvoering van openbare werken, de technische begeleiding van waterzuivering in de streek, het verrichten van veiligheidscoördinatie voor ontwerpen en uitvoering van infrastructuurwerken, het onderzoeken van energieprestatie en binnenklimaat van nieuwe en bestaande gebouwen met het oog op het opmaken van energieprestatiecertificaten in opdracht van de aangesloten deelnemers.

De studie en realisatie van een deugdelijk grond- en pandenbeleid van de deelnemers door het ontwikkelen van gronden in huisvestingsprojecten, het gezond maken , ontwerpen en bouwen van onder meer woongelegenheden, winkels en woonwijken in functie van de behoeften  op menselijk, economisch en sociaal vlak, alleen of in samenwerking met andere door de deelnemers aangeduide actoren.

De bevordering en de realisatie van de economische en sociale ontwikkeling, door het verwerven, bestemmen, het bouwrijp maken en uitrusten van terreinen; het verwerven; het bouwen of aanpassen van bedrijfsgebouwen; door het verkopen, overdragen, concederen, in erfpacht geven of verhuren van die gebouwen of terreinen aan natuurlijke of rechtspersonen, onder voorwaarde ze te gebruiken voor de doeleinden overeenkomstig hun bestemming.

De organisatie en bevordering van het welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers, door de organisatie van een intergemeentelijke preventiedienst ingevolge bij koninklijk besluit verleende machtigingen.

Het ondersteunen van de bevoegde gemeentelijke noodplanningsambtenaren in het opmaken van gemeentelijke noodplannen en het uitoefenen van hun taak beschreven in de wetgeving inzake Gemeentelijke Noodinterventieplannen, door de organisatie van een gemeenschappelijke dienst Noodplanningsadvies.

De organisatie van een intergemeentelijke milieudienst die gemeentelijke milieudiensten ondersteunt en belast wordt met de uitvoering van specifieke opdrachten. De organisatie van een milieuduurzaamheidsbeleid voor gemeenten.

De organisatie van een dienst projectregie die instaat voor de technische en administratieve begeleiding voor het bouwen en renoveren van openbare gebouwen.

De organisatie van een dienst voor het initiëren, coördineren en realiseren van een afvalpreventiebeleid, afvalinzameling en afvalverwerking.

De studie van en ondersteuning bij de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie en Geografische Informatiesystemen (GIS )

De bevordering van de streekontwikkeling en de sociale economie door de uitbouw van toeristische diensten, het begeleiden van beheersplannen voor monumenten en landschappen en allerhande aanverwante projecten.

Contact

 

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV