Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Verkiezingen

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te mogen stemmen?

Kan u als niet-Belg stemmen?

Hoe stemt u in het buitenland?

Moet u stemmen?

Hoe wordt u opgeroepen om te gaan stemmen?

Stemmen met volmacht

Hoe stemt u digitaal?Aan welke voorwaarden moet u voldoen om te mogen stemmen?

 • U bent Belg op de datum waarop de kieslijst wordt afgesloten en u behoudt die nationaliteit tot de verkiezingsdag.
 • U bent 18 jaar of ouder ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op de datum van de afsluiting van de kieslijst en u bent tot de verkiezingsdag niet ambtshalve afgevoerd van de registers.
 • U bent niet uitgesloten of geschorst in uw kiesrecht tot op de dag van de verkiezingen.


Kan u als niet-Belg stemmen?

Ook niet-Belgen kunnen stemmen in bepaalde verkiezingen.
Als onderdaan van de Europese Unie kunt u stemmen voor het Europese Parlement en de gemeenteraad. Als niet-EU-onderdaan kunt u stemmen voor de gemeenteraad, als u minstens vijf jaar ononderbroken in België verblijft.
Voor deze verkiezingen gelden dezelfde voorwaarden als Belgen, behalve de nationaliteitsvereiste en de voorafgaandelijke aanvraag.

Niet-Belgen dienen vooraf schriftelijk een aanvraag in te dienen om te kunnen stemmen via dit formulier.

Indien u in het verleden reeds erkend werd als kiezer voor het Europees parlement of de gemeenteraad, de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijft vervullen en bovendien uw inschrijving op de kiezerslijst ondertussen niet hebt ingetrokken, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen.
Indien u ingeschreven bent op de kiezerslijst hebt u stemplicht en voor het Europees Parlement mag u deze stemplicht dan enkel uitoefenen in België.


Hoe stemt u in het buitenland?

Indien u als meerderjarige Belg die in de Europese Unie (uitgezonderd België) woont, kan u na uw registratie als kiezer eveneens deelnemen aan de Europese verkiezingen op Belgische lijsten.
U kan dan alleen stemmen per briefwisseling via uw consulaat of ambassade in het buitenland bij het bijzonder kiesbureau dat wordt samengesteld bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Indien u als Belg ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland en u beantwoordt aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden, hebt u stemplicht voor de verkiezing van het federale parlement.
De consulaire of diplomatieke posten bezorgen u hiervoor de inschrijvings- en volmachtformulieren die u dan moet bezorgen aan deze posten. De posten verzenden de formulieren naar de betrokken gemeente om u in te schrijven op hun kiezerslijst.


Moet u stemmen?

In de Grondwet en het Kieswetboek is bepaald dat de stemming algemeen, enkelvoudig, verplicht en geheim is vanaf 18 jaar.
Indien u uw stemplicht niet vervult, kan u vervolgd worden.

De stemplicht betekent niet dat iedereen verplicht is om een stem uit te brengen: blanco stemmen mag ook.


Hoe wordt u opgeroepen om te gaan stemmen?

U wordt als kiezer per brief ongeveer twee weken voor de verkiezingen tot de stemming opgeroepen. Indien u uw oproepingsbrief niet hebt ontvangen kan u deze afhalen in de dienst Burgerzaken tot 12 uur 's middags op de verkiezingsdag. U kan eventueel enkel met uw identiteitskaart gaan stemmen.


Stemmen met volmacht

Het volmachtformulier wordt u door de dienst Burgerzaken gratis overhandigd tot en met de dag van de stemming rekening houdende met de openingsuren. Volmachtgever en gemachtigde moeten het beiden ondertekenen.
Belgische nationaliteit: download hier het volmachtformulier.
EU-burger: download hier het volmachtformulier.

Bij uw volmachtformulier voegt u een attest als bewijsstuk van uw afwezigheid.  Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende gevallen.

Reden Bewijs
Ziekte of invaliditeit                              
      
Medisch attest
! Een arts die zelf kandidaat is mag dit attest niet afleveren.
Beroeps- of dienstredenen
Attest van de werkgever of militaire overheid met de melding dat u op de dag van de verkiezingen niet kunt gaan stemmen.
Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
Attest voor uitoefening van het beroep.
Dit attest wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven.
Vrijheidsberoving ten gevolge van een rechterlijke maatregel  
Attest van de directie van de inrichting
! In dit geval bent u niet verplicht een volmacht te geven.
Geloofsovertuiging
Attest van de religieuze overheid met bevestiging dat u op de dag van de verkiezingen onmogelijk naar het stembureau kan gaan.
Studieredenen
Attest van de directie van de onderwijsinstelling.
Tijdelijk verblijf in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld

U vraagt met de nodige bewijsstukken een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland aan op de dienst burgerzaken uiterlijk 2 dagen voor de verkiezingen. Indien u geen bewijsstukken kunt voorleggen (bv. vliegtuigticket, hotelboeking, attest reisagentschap...) zult u een verklaring op eer moeten afleggen.Opgelet:
Belgische nationaliteit: de volmacht kan enkel gegeven worden aan een persoon met Belgische nationaliteit.
EU-burger: de volmacht kan gegeven worden aan een persoon met de Belgische nationaliteit of aan een andere EU-burger.
Een volmachtkrijger kan maximum één volmacht krijgen en dient in het bezit te zijn van:
• Zijn/haar identiteitskaart ;
• Zijn/haar oproepingsbrief ;
• Uw oproepingsbrief ;
• De volmacht en het attest van afwezigheid, afhankelijk van de reden van afwezigheid.


Hoe stemt u digitaal?

Er is een procedure om digitaal te stemmen.
Deze verloopt als volgt:

 • Geef uw identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau.
 • U ontvangt een stemkaart waarmee u in het stemhokje uw stem kan uitbrengen.
 • Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl.
 • Volg de instructies op het scherm.
 • Breng uw stem uit.
 • Bevestig uw stem.
 • Neem uw kaart terug.
 • Neem uw stembiljet.
 • Kijk uw stembiljet na.
 • Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen.
 • Geef de kaart terug aan een lid van een stembureau.
 • Ga naar de stembus en scan uw stembiljet.
 • Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter bij de stembus.
 • U krijgt nu uw identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug.


Bekijk hier de instructiefilm over digitaal stemmen.

Voor meer info over de verkiezingen kan u terecht op verkiezingen.fgov.be of op europeanelections.belgium.be.

Nog niet de info gevonden die u zocht? Contacteer dan .

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV