Gemeente Wezembeek-Oppem
 • Terug naar startpagina
 • Print
 • Sitemap
 • Trefwoordenlijst
Share/Save/Bookmark

Verkiezingen

Wanneer worden er verkiezingen georganiseerd?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te mogen stemmen?

Kan je als niet-Belg stemmen?

Hoe stem je in het buitenland?

Moet je stemmen?

Hoe word je opgeroepen om te gaan stemmen?

Kan je iemand anders in je plaats laten stemmen?


Wanneer worden er verkiezingen georganiseerd?


 

Bestuursniveau         hoe vaak?         volgende keer        
Gemeente 6 jaar        

 2018

Provincie     6 jaar

 2018

Vlaams 5 jaar        

2019

Federaal 5 jaar

     2019

Europees 5 jaar

2019


Aan welke voorwaarden moet je voldoen om te mogen stemmen?

 • Je bent Belg op de datum waarop de kieslijst wordt afgesloten en je behoudt die nationaliteit tot de verkiezingsdag.
 • Je bent 18 jaar of ouder ten laatste op de dag van de verkiezingen.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op de datum van de afsluiting van de kieslijst en je bent tot de verkiezingsdag niet ambtshalve afgevoerd van de registers.
 • Je bent niet uitgesloten of geschorst in je kiesrecht tot op de dag van de verkiezingen.


Kan je als niet-Belg stemmen?


Ook niet-Belgen kunnen stemmen in bepaalde verkiezingen.
Als onderdaan van de Europese Unie kun je stemmen voor het Europese Parlement en de gemeenteraad. Als niet-EU-onderdaan kun je stemmen voor de gemeenteraad, als je minstens vijf jaar ononderbroken in België verblijft.
Voor deze verkiezingen gelden dezelfde voorwaarden als Belgen, behalve de nationaliteitsvereiste en de voorafgaandelijke aanvraag.

Niet-Belgen dienen vooraf schriftelijk een aanvraag in te dienen om te kunnen stemmen. Hier vindt u de aanvraagformulieren terug. 

Indien je in het verleden reeds erkend werd als kiezer voor het Europees parlement of de gemeenteraad, de kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijft vervullen en bovendien je inschrijving op de kiezerslijst ondertussen niet hebt ingetrokken, hoef je geen nieuwe aanvraag te doen.
Indien je ingeschreven bent op de kiezerslijst heb je stemplicht en voor het Europees Parlement mag je deze stemplicht dan enkel uitoefenen in België.

Hoe stem je in het buitenland?

Indien je als meerderjarige Belg die in de Europese Unie (uitgezonderd België) woont, kan je na je registratie als kiezer eveneens deelnemen aan de Europese verkiezingen op Belgische lijsten.
Je kan dan alleen stemmen per briefwisseling via je consulaat of ambassade in het buitenland bij het bijzonder kiesbureau dat wordt samengesteld bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Indien je als Belg ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van de Belgische diplomatieke of consulaire beroepsposten in het buitenland en je beantwoordt aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden, heb je stemplicht voor de verkiezing van het federale parlement.
De consulaire of diplomatieke posten bezorgen je hiervoor de inschrijvings- en volmachtformulieren die je dan moet bezorgen aan deze posten. De posten verzenden de formulieren naar de betrokken gemeente om je in te schrijven op hun kiezerslijst.


Moet je stemmen?

In de Grondwet en het Kieswetboek is bepaald dat de stemming algemeen, enkelvoudig, verplicht en geheim is vanaf 18 jaar.
Indien je je stemplicht niet vervult, kan je vervolgd worden.
Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar indien je je niet kan verantwoorden t.o.v. de vrederechter.
Het bewijsstuk moet je samen met de oproepingsbrief bij voorkeur voor de verkiezingsdag aan de dienst Burgerzaken bezorgen.
De stemplicht betekent niet dat iedereen verplicht is om een stem uit te brengen. Blanco of ongeldig stemmen mag ook.

Hoe word je opgeroepen om te gaan stemmen?


Je wordt als kiezer per brief ongeveer twee weken voor de verkiezingen tot de stemming opgeroepen. Indien je je oproepingsbrief niet hebt ontvangen kan je deze afhalen in de dienst Burgerzaken tot 12 uur 's middags op de verkiezingsdag. Je kan eventueel enkel met je identiteitskaart gaan stemmen.

Kan je iemand anders in je plaats laten stemmen?


Bepaalde kiezers mogen gelijk welke andere kiezer machtigen in hun naam te stemmen indien zij beschikken over het nodige bewijsstuk en een volmachtformulier invullen en ondertekenen.

Het volmachtformulier wordt je door de dienst Burgerzaken gratis overhandigd tot en met de dag van de stemming rekening houdende met de openingsuren. Volmachtgever en gemachtigde moeten het beiden ondertekenen. Je kunt het volmachtformulier ook hier downloaden.

Naast een volmachtformulier moet je beschikken over een bewijsstuk die je afwezigheid verantwoord. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gevallen.

Reden Bewijs
Ziekte of invaliditeit                              
      
Medisch attest
Beroeps- of dienstredenen
Attest van de werkgever of militaire overheid
Beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
Attest voor uitoefening van het beroep
Vrijheidsberoving    
Attest van de directie van de inrichting
Geloofsovertuiging
Attest van de religieuze overheid
Studieredenen
Attest van de directie van de onderwijsinstelling
Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van persoonlijke redenen

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland gevalideerd door de burgemeester van de gemeente. Deze validatie kan gebeuren op basis van een bewijsstuk (bv. vliegtuigticket, hotelboeking, attest reisagentschap...) of wanneer u geen bewijsstuk kan voorleggen, op basis van een verklaring op eer.Als gemachtigde kan elke andere kiezer worden aangewezen, zowel iemand van binnen als van buiten de gemeente.
Iedere gemachtigde mag echter slechts één volmacht hebben.
Men kan enkel met volmacht voor iemand gaan stemmen voor de verkiezingen waaraan men zelf deelneemt. 

Voor EU-kiezers die willen stemmen met volmacht in de Europese verkiezingen zijn er aparte formulieren. Het volmachtformulier vindt u hier. Indien u als EU-kiezer in het buitenland verblijft om persoonlijke redenen vindt u hier het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland en hier de verklaring op eer.

Hoe stem je digitaal?

Er is een procedure om digitaal te stemmen.
Deze verloopt als volgt:

 • Geef uw identiteitskaart en oproepingsbrief aan de voorzitter van het stembureau.
 • U ontvangt een stemkaart waarmee je in het stemhokje je stem kan uitbrengen.
 • Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl.
 • Volg de instructies op het scherm.
 • Breng uw stem uit.
 • Bevestig uw stem.
 • Neem uw kaart terug.
 • Neem uw stembiljet.
 • Kijk uw stembiljet na.
 • Voor u het stemhokje verlaat, vouwt u uw biljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen.
 • Geef de kaart terug aan een lid van een stembureau.
 • Ga naar de stembus en scan uw stembiljet.
 • Vouw uw stembiljet opnieuw en geef het aan de bijzitter bij de stembus.
 • U krijgt nu uw identiteitskaart en afgestempelde oproepingsbrief terug.

Op deze pagina kunt u een instructiefilm over digitaal stemmen bekijken.

Voor meer info over de verkiezingen kan je terecht bij de Vlaamse Infolijn (0800 30 201) of op de verkiezingswebsite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ( www.elections.fgov.be) of op verkiezingssite van de Vlaamse Overheid (www.vlaanderenkiest.be) .

Na de stemverrichtingen kan u de uitslagen raadplegen op de federale portaalsite www.belgium.be of op vlaanderenkiest.be.

Contact
Dienst Burgerzaken
Nieuw adres:
Witte-Dovenetellaan 3
1970 Wezembeek-Oppem
tel.: 02  783 12 11
fax: 02  783 12 53
*


Openingsuren

GEMEENTEHUIS WEZEMBEEK-OPPEM
Ondernemingsnummer 0207 506 061
Privacyverklaring
Louis Marcelisstraat 134 - 1970 Wezembeek-Oppem -T 02 783 12 11

design & development by e2e NV